Cookies

1. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky, „Mgr. Juraj Bakša – Smart Media, Dolná Tižina 283, 01304 Dolná Tižina, IČO: 50889150“ (ďalej len prevádzkovateľ), zapísaný v živnostenskom registri okresného úradu Žilina (580-60210), ktorý je zároveň správca osobných údajov, používa na tejto stránke súbory cookies, a to za účelom:

  • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok,
  • fungovania webových stránok.

2. Zber cookies za účelom uvedenom v odstavci 1 sa považuje za zber osobných údajov. Ich spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu, tzv. oprávneného záujmu správcu, pričom ho umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov, o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES – všeobecné naradenie o ochrane osobných údajov (ďalej len nariadenie).

3. Webové stránky sa dajú používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu.Tento režim je možné nastaviť v rámci prehliadača webových stránok alebo je možné vzniesť voči takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 spomínaného nariadenia. A to zaslaním na kontaktnú adresu kontakt@teslamagazin.sk. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Cookies, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť webu, budú uchované len po dobu nevyhnutnú k zabezpečeniu fungovania webu.

4. Ak vznesiete námietku voči spracovaniu technických cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok, nemôžeme v takomto prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

5. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti a správania návštevníkov webových stránok sú posudzované v podobe hromadného celku a pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení značného a odborného úsilia.

6. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom cielenia reklamy sú spracovávané na základe vášho súhlasu. Ten udeľujete na dobu 29 dní až 2 roky, v závislosti od typu marketingových cookies. Súhlas môžete kedykoľvek zrušiť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

7. Cookies sa ukladajú po dobu 29 dní až 2 roky, v závislosti od typu cookies.

8. Nazhromaždené cookies sú okrem správcu osobných údaov spracované ďalšími spracovateľmi, a to:

  • poskytovateľom služby Google Analytics a Google+, ktoré prevádzkuje spoločnosť Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
  • poskytovateľom soc. siete Facebook a Instagram, ktoré prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko,
  • poskytovateľom soc. siete Twitter, ktorú prevádzkuje spoločnosť Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

9. Horeuvedené služby a soc. siete nakladajú s cookies v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete na nasledujúcich odkazoch:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk
https://policies.google.com/privacy?hl=sk
https://www.facebook.com/policy
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
https://twitter.com/en/privacy

10. Berte na vedomie, že podľa spomínaného nariadenia máte právo:

  • požadovať od správcu osobných údajov informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracováva, prípadne si vyžiadať kópiu,
  • vyžiadať si od správcu osobných údajov prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať, opraviť alebo obmedziť ich spracovanie,
  • požadovať od správcu osobných údajov vymazanie týchto osobných údajov – ten je uskutočnený v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávnenými záujmami správcu osobných údajov,
  • v prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu žiadať prenos týchto údajov,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov, obrátiť sa na správcu osobných údajov alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, prípadne súd.